Toxicological Research : eISSN 2234-2753 / pISSN 1976-8257

Cited by CrossRef (3)

  1. Qingqing Liang, Haijing Yin, Jianting Li, Liping Zhang, Ruili Hou, Suhua Wang. Investigation of rare earth elements in urine and drinking water of children in mining area. Medicine 2018;97:e12717
    https://doi.org/10.1097/MD.0000000000012717
  2. Nak-Won Seong, Heung-Sik Seo, Jun-Ho Kim, Yong-Jae Kim, Eun Kim, Joon-Yeol Lee, Je-Won Ko, Jong-Choon Kim. A 13-week subchronic toxicity study of an Eriobotrya japonica leaf extract in rats. Journal of Ethnopharmacology 2018;226:1
    https://doi.org/10.1016/j.jep.2018.07.024
  3. Qiuhan Hua, Yingnan Chen, Yufei Liu, Meizhen Li, Qinqin Diao, Hainan Xue, Huixian Zeng, Lihua Huang, Yiguo Jiang. Circular RNA 0039411 Is Involved in Neodymium Oxide-induced Inflammation and Antiproliferation in a Human Bronchial Epithelial Cell Line via Sponging miR-93-5p. 2019
    https://doi.org/10.1093/toxsci/kfz074